Znalecké posudky

Okrem realitnej činnosti ponúkame aj činnosť znaleckú v odbore Stavebníctvo v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľnosti. Moje identifikačné číslo je 910986.

Cena za znalecký posudok záleží od druhu nehnuteľnosti.

Pre ohodnotenie rodinných domov sú potrebné tieto doklady

List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)
Geometrický plán – ak je k rodinnému domu vyhotovený
Doklad o veku domu – kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie prípadne potvrdenie o veku stavby z obecného úradu s presným rokom stavby.
Projektová dokumentácia stavby

Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady

List vlastníctva – aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)
Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudač ného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)
Nadobúdací doklad aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)
Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu sú potrebné nasledovné doklady

List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky – v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape
Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)
Stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) overenú v stavebnom konaní

Pre ohodnotenie pozemku sú potrebné nasledovné doklady

Pre ohodnotenie pozemku v zastavanom území obce (v intraviláne) a mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) sú potrebné nasledovné podklady:

List vlastníctva – aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk), alebo
Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená
pečiatka katastrálneho úradu)
Iné doklady – napr. Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, …. (nie je bezpodmienečne nutné)

Pre ohodnotenie prevádzkovej budovy sú potrebné nasledovné doklady

List vlastníctva – aktuálny (može byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)
Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí budova a na priľahlé pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk)
Doklad o veku budovy – kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o budovu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o veku jednak pôvodnej budovy, jednak pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, poprípade doklad o celkovej rekonštrukcii budovy
Projektová dokumentácia budovy
Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (ak existujú aktuálne živé nájmy), alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom)
Iné doklady podľa druhu prevádzky